Od początku 2018 roku zmienia się limit tzw. jednorazowej amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Dotychczas bezpośrednim kosztem uzyskania przychodu mogły być zakupy, których wartość jednostkowa nie przekroczyła 3 500 zł.

Zgodnie z tzw. dużą nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych (Dz.U. poz. 2175), podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Nowy limit ma zastosowanie do składników majątku przyjętych do używania po dniu 31 grudnia 2017r.
Obowiązujący do końca 2017r. limit wynosił 3500 zł i nie był aktualizowany od kilkunastu lat. Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji, podwyższenie ww. kwoty do wysokości 10 000 zł, ma stanowić formę zachęty do zwiększenia wydatków inwestycyjnych, tym bardziej, że w tym czasie skumulowana inflacja wyniosła ok. 40%

• art. 22d ust. 1, art. 22e ust. 1 i 2, art. 22f ust. 3, art. 22g ust. 17 oraz art. 22k ust. 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 200)
• art. 16d ust. 1, art. 16e ust. 1 i 2, art. 16f ust. 3, art. 16g ust. 13 oraz art. 16k ust. 9 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343, z późn. zm.)
•art. 11 ustawy z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175)

Zespół NAV.IT

Author Zespół NAV.IT

More posts by Zespół NAV.IT