Nowa Klasyfikacja środków trwałych KŚT2016

Od 01.01.2018 roku przy ustalaniu zasad amortyzacji środków trwałych zastosowanie znajdzie nowa Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) 2016, która zastąpi tę z 2010r. Zmieniono nazewnictwo niektórych grup oraz numerację, a to oznacza konieczność aktualizacji dokumentacji środków trwałych.Nowa KŚT 2016 będzie obowiązywała dla celów m.in. bilansowych i podatkowych. Wprawdzie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie KŚT, do którego KŚT 2016 stanowi załącznik, weszła w życie w dniu 1 stycznia 2017r., to nadal do końca 2017r. w sprawach podatkowych oraz sprawozdań i sprawach ewidencji, jak i w sprawach dotyczących przekazywania danych wykorzystywanych dla celów statystycznych, o których stanowi ustawa o rachunkowości, należy stosować dotychczasową KŚT 2010.

Należy nadmienić, że konieczność wprowadzenia nowej Klasyfikacji Środków Trwałych wynikała ze zmian w klasyfikacjach powiązanych, tj. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług oraz w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. W związku z tym zmiany dotyczą głównie:

  • zmian zakresu grupowania (np. przeniesienie nieużytków z podgrupy 06 do podgrupy 01)
  • zmian nazw grupowania środków trwałych (np. „Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii” na „Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia telekomunikacyjne, urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne”)
  • przekodowania grupowania (np. rodzaj 491 „Zespoły komputerowe” został przekodowany na rodzaj 487 „Zespoły komputerowe”)
  • scalenia grupowań (np. w podgrupie 32 połączono „Turbiny parowe” z „Maszynami parowymi”, tworząc rodzaj o nazwie „Turbiny i maszyny parowe”)

Istotne jest, że KŚT 2016 wprowadza zmiany w numeracji oraz nazewnictwie grup, podgrup oraz rodzajów środków trwałych, w tym w grupach 0, 4 oraz 6. W takiej sytuacji, gdy zmiany te mają wpływ na środki trwałe ujęte w ewidencji księgowej przed 2018r. (zmieni się ich klasyfikacja lub nazwa), to z dniem 1 stycznia 2018r. konieczne będzie dostosowanie do nowej KŚT 2016 zapisów w ewidencji analitycznej prowadzonej do konta 01 “Środki trwałe”.

Do pobrania: KŚT2016 wraz z kluczem powiązań do KŚT2010

Pobierz plik...